REGULAMIN 

REGULAMIN ( data publikacji 10.01.2018)

Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy. Zakup produktów jest tożsamy z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu

Właścicielem strony W ∞ d Me oraz wszelkich treści w niej zawartych jest Magdalena Macul, ul. Szkolna 15/5 , 05-220 Zielonka, NIP 8561617587
GWARANCJA I REKLAMACJE
W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową, reklamowany towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać do nadawcy wraz z uzasadnieniem na koszt nadawcy. Sklep Woodme ma 14 dni kalendarzowych na odpowiedź reklamacyjną. W przypadku uzasadnionej reklamacji, zgodnie z ustaleniami z klientem towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny lub zostanie obniżona cena lub sklep zwróci należności w ten sam sposób jaki klient dokonywał płatności.
PRZESYŁKA
Zakupione przedmioty wysyłam za pomocą firmy kurierskiej DPD . Koszt wysyłki to 15 zł. Czas doręczenia to 24-48 h ( wg danych podanych przez firmę DPD ).
TERMINY

Maksymalny czas realizacji zamówienia to 21 dni roboczych.

ZWROTY

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia.  Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania Produktu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów .Zwracam uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane. Każdy z Produktów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementu Produktów (kamieni szlachetnych, muszli czy sposobu zastygnięcia żywicy). Różnice w wyglądzie produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor, proporcje itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu

PRODUKTY

 Właściwości produktów szczegółowo podane są w opisie produktu. Wszystkie ceny podawane są w walucie przypisanej dla kraju kupującego Klienta i zawierają podatek VAT 23%. W cenę produktu nie są wliczone koszty przesyłki oraz koszty wykonania płatności przez kupującego. Kopiowanie i publikowanie treści oraz zdjęć strony www.woodme.com.pl jest niedozwolone i zabronione ( ustawa o prawach autorskich ).

 WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.woodme.com.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową 24h/dobę.  Zamówienie jest złożone prawidłowo, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Sprzedający nie wystawia faktur VAT. Rachunek jest wystawiany na życzenie klienta. Zamówienia indywidualne są realizowane tylko po dokonaniu przedpłaty na konto ING BANK ŚLĄSKI o numerze: 38 1050 1559 1000 0090 6944 5345 . Termin realizacji zależy od zamówienia i jest ustalany drogą mailową lub telefoniczną. Maksymalny nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia to 21 dni roboczych.  W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
ZMIANY I REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA
 Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną lub telefonicznie do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). Spory wynikające z nie przestrzegania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofania produktów bez podania przyczyn, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu.